Over vluchtelingenwerk Twenterand

De gemeente Twenterand is van overheidswege gehouden aan het huisvesten van vluchtelingen. Om dit proces te begeleiden werkt de gemeente Twenterand samen met VluchtelingenWerk Nederland. Vrijwilligers uit de gemeente Twenterand, verbonden aan VWN afdeling-Twenterand worden gekoppeld aan nieuw ingekomen vluchtelingen en begeleiden de vluchtelingen bij hun vestiging, inburgering en integratie in de gemeente. 

Onze belangrijkste werkzaamheden zijn Ondersteuning bij integratie en participatie, het geven van Nederlandse taalverwerving,  Informatie en Advies en Ondersteuning bij gezinshereniging.

Ondersteuning bij integratie en participatie

Ondersteuning bij integratie en participatie is vooral gericht op het wegwijs maken van vluchtelingen en andere nieuwkomers in de lokale samenleving. Zij worden in de eerste periode intensief begeleid door vrijwilligers van wie zij hulp krijgen bij allerlei praktische regelzaken op gebied van huisvesting, scholing, werkgelegenheid en financiën.

Nederlandse taalverwerving

De beste manier om Nederlands te leren is via de omgang met Nederlanders. Dat geldt niet alleen als je als andertalige met specifieke leervragen zit tijdens of na je inburgering. Ahankelijk van de setting is het contact meer of minder intensief. Taalmaatjes richten zich op één of meer specifieke leervragen als lezen, spreken, schrijven, luisteren en voeren in de regel éénmaal per week gedurende een paar uur hun werkzaamheden uit.

Informatie en Advies

Het informatie- en adviespunt is een laagdrempelige voorziening waar onafhankelijke informatie en zo mogelijk advies gegeven wordt over specifieke onderwerpen waar vluchtelingen (statushouders) mee te maken krijgen. De medewerker van VWN Twenterand en vrijwilligers verstrekken bijvoorbeeld informatie over Wet Inburgering in Nederland, Wet- en regelgeving vreemdelingen/vluchtelingen, Functies en werkwijzen gemeentelijke instellingen. 

Ondersteuning bij gezinshereniging

VluchtelingenWerk biedt praktische ondersteuning bij de aanvraag en het realiseren van gezinshereniging. Een groot deel van ons werk rondom gezinshereniging bestaat uit het geven van uitleg en informatie. Wordt een gezinshereniging afgewezen, dan biedt VluchtelingenWerk juridische hulp. Onze vrijwilligers staan de vluchtelingen bij gedurende het hele traject; van aanvraag tot hereniging op Schiphol.

Over vluchtelingenwerk Twenterand
Waarom een steunfonds

Waarom een steunfonds

Helaas komen vluchtelingen, met name in de beginfase van hun inburgering met enige regelmaat in financiële problemen, juist van wege het feit dat ze vluchteling zijn. De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Twenterand hebben daarop het initiatief genomen om te komen tot een steunfonds voor deze vluchtelingen.

De "Stichting Steunfonds VluchtelingenWerk Twenterand" (SSVT) heeft als doel het bevorderen van het
geestelijke en maatschappelijke welzijn van vluchtelingen door middel van financiële steun, speciaal in die
gevallen waarin andere mogelijkheden problematisch zijn.
Daartoe beheert de stichting een fonds, dat gevuld wordt door sponsoren waaronder diaconiën van
plaatselijke kerken, stichtingen, clubs en bedrijven.

Werkwijze steunfonds

Met name het langzaam opgang komen van een aantal financiële stromen en regelingen voor vluchtelingen
liggen vaak ten grondslag aan een financieel probleem. De coach-vestiging als vaste begeleider, de
coördinator van VluchtelingenWerk Twenterand of spreekuur-medewerker worden het eerst betrokken bij
de problemen van een vluchteling en kunnen de ernst van de situatie beoordelen.
Het beleid is gericht op een verantwoord en pragmatisch beheer van het fonds. De stichting gaat hierbij uit
van een ruimhartig beleid, maar wel als andere mogelijkheden tot ondersteuning problematisch zijn.
Dat betekent dat eerst andere mogelijkheden voor het verkrijgen van financiële steun moeten zijn
onderzocht.
Steunaanvragen kunnen worden ingediend door de vaste begeleider, de spreekuur-medewerker of door
de coördinator van VluchtelingenWerk Twenterand.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vastgesteld aanvraagformulier.

Dish of food

Downloads

downloadbaar bestand Aanvraagformulier
downloadbaar bestand Jaarverslag 2022 downloaden.

Stichting Steunfonds VluchtelingenWerk Twenterand is een ANBI waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

In het bestuur van de stichting hebben zitting: Dhr. C.H.Boes (voorzitter), Dhr. J. Borkent (secretaris), Mevr. B. Koning–de Lange (penningmeester), J. Harbers (bestuurslid), Mevr. J.M. Schoemaker (bestuurslid), Mevr. M. Bos-Broeils (bestuurslid), Dhr. F. Reekers (bestuurslid), Dhr. H. Haaksman (bestuurslid)

Financiën

De stichting beoogt geen winst te maken. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor het werk wat ze doen.

Uw donatie wordt 100% besteed aan het doel van de stichting. Mogen we uw steun hierbij vragen? Uw donatie kunt u overmaken op bankrekening NL 94 INGB 000 7272 843 ten name van Stichting Steunfonds VluchtelingenWerk Twenterand